Thông Tin Liên Lạc 
Ðài Loan  (Headquarters)
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Địa Chỉ:  No.1043-5, Guangfu Rd., Bade, Taoyuan, Taiwan
  Tel: +886-3-3710655
  Fax: +886-3-3710677
  E-mail Vit Nam

  --------------------------------------------------------------------------------------
  Địa Chỉ:  Le Van Quoi, Q. Binh Tan, TP.HCM, Viet Nam
  Tel:  08-2212-5181
  Fax: 08-3877-8181
  H/P: 0909-154-888
   

 Trung Qu
ốc 
  --------------------------------------------------------------------------------------
  Địa Chỉ:  Fu-men , Songgang , Sintran, Guangdong, China
  Tel: 0755-2743-0166
  Fax: 0755-2743-0177
 


 
COPYRIGHT©  CONG TY KUANG LUNG SHING