HOME Sản Phẩm  > SC-COLOR

APEXLON® SC-COLOR

Nguyên Liệu Màu Silicone
(Silicone Colorants)


  
Hồ Sơ Sản Phẩm:

     APEXLON® SC-COLOR Là CTY KLS sản xuất Các loạii Màu silicone chất lượng cao, Các sản phẩm được sử dụng Chủ Yếu trong sản xuất ca Mt lot nhựa silicone. Công Nghiệp, khách hàng thông qua Các sản phẩm SC-COLOR silicone Tiện ích có thể sản xuất tất cả các loại màu sắc, sản phẩm được Thực hiện thông qua Một công nghệ sản xuất Đăt biêt, ngoài ra mật độ và độ Bảo Hòa màu sắc Tuyệt Vời, Silicone nhựa với sự phân tán Tốt và khả năng tương thích, màu Silicone cũng được Biết Đến Như các loại màu silicone.


  
Mã Số Sản Phẩm:

 SC-2303 PINK    SC-0537 BLACK
 SC-2017 RED    SC-8828 GRAY
 SC-2320 RED    SC-9627 WHITE
 SC-1920 NUDE  SC-1882 BROWN
 SC-3037 ORANGE  SC-7300 VIOLET  
 SC-4567 YELLOW  SC-7890 PURPLE  
 SC-5103 GREEN    SC-6017 BLUE
 SC-5105 GREEN    SC-5907 GREEN

COLOR RECOGNITION

SC-0 SC-1 SC-2  SC-3 SC-4 SC-5  SC-6  SC-7

SC-8

SC-9
Ðen Nâu Ð Cam Vang Xanh Xanh Tim Xám Trang
    

   Chng Nhận Chât Lượng:

Chng Nhận

Download

  SC-4567, SC-6017 EN71 heavy metal test
  SC-2303, SC-2017 EN71 heavy metal test
  SC-0537, SC-9627 Halogen test
       
                                     
[Để xác nhận tính hợp lệ của báo cáo?] 

  

COPYRIGHT©  Công Ty Kuang Lung Shing