HOME  >   Sản Phẩm  PU Chất Tạo Bọt
 


APEXLON® UR-SYSTEM
 Hai Thành Phần PU Chất Tạo Bọt

2 components for PU foam
 

 HR FOAMS

 

 Mã Số Sản Phẩm

Hồ Sơ Sản Phẩm

RATIO
(A : B)

Swell Factor

 UR-241  General purpose HR foam 5 : 2 10
 UR-242  General purpose HR foam 5 : 2 8
 UR-243  General purpose HR foam 5 : 2 6
 UR-248  General purpose HR foam 4 : 1 4
   

INTEGRALSKIN FOAMS

 Mã Số Sản Phẩm Hồ Sơ Sản Phẩm RATIO
(A : B)
 UR-544  General purpose integralskin foam 5 : 2
 UR-545  General purpose integralskin foam 5 : 2
   

RIGID FOAMS

 
  Mã Số Sản Phẩm Hồ Sơ Sản Phẩm RATIO
(A : B)
Swell Factor
 UR-350  General purpose rigid foam 1 : 1 22
 UR-360  General purpose rigid foam 1 : 1 17
 UR-370  General purpose rigid foam 1 : 1 7
 UR-390  General purpose rigid foam 1 : 1 2
 UR-366  Flame-resistant rigid foam 4 : 5 15
   

MEMORY FOAMS

 

Mã Số Sản Phẩm

Hồ Sơ Sản Phẩm

RATIO
(A : B)

 UR-844   For memory foam

5 : 2


 

COPYRIGHT©  CÔNG TY KUANG LUNG SHING